Set dây chuyền vàng 10k nhiều mẫu

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Vàng 10k
  • Mẫu : 86-93-80-90-73