Dây chuyền trái tim viền đá vàng 10k

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm:dây chuyền vàng
  • Chất lượng: Vàng 10k