190,000 đ
180,000 đ
160,000 đ

Khuyên tai

Khuyên tim đặc

120,000 đ

Khuyên tai

Khuyên móc tròn

100,000 đ
120,000 đ